วิธีแจ้งเคลมประกันการเดินทาง

วิธีการแจ้งเคลมประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทาง

แจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง
ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินประกันภัยเดินทางต่างประเทศ +66 2039 5704 ให้บริการป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

 • บริการความช่วยเหลือด้านการเดินทาง (Travel Assistance) เช่น กระเป๋าเดินทางสูญหาย, หนังสือเดินทางสูญหาย, ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต เป็นต้น
 • บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ (Medical Assistance) เช่น ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์ หรือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานทั่วโลก เป็นต้น


แจ้งเคลมประกันเดินทาง 

ศูนย์เคลมฮอตไลน์ เอ็ม เอส ไอ จี : 1259
อีเมล : Travel_PA_HealthClaims@th.msig-asia.com
โทรสาร : 0 2718 1502

เมื่อได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ระหว่างการเดินทางต่างประเทศ ควรปฏิบัติ ดังนี้

 • ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินประกันภัยเดินทางต่างประเทศ MSIG Assist +66 2039 5704 
 • รวบรวมเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมและจัดส่งมายังบริษัทฯ เพื่อทำการพิจารณาสินไหม โดยแยกตามกรณีต่างๆ ดังนี้ :

1. การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) 

เมื่อรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเรียบร้อยแล้ว กรุณาจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ มายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาจ่ายค่าสินไหมฯ ให้แก่ท่าน
 

 1. ต้นฉบับแบบบฟอร์มเรียกค่าสินไหมประกันภัยเดินทางต่างประเทศที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย
 2. หลักฐานการเดินทาง เช่น บัตรขึ้นเครื่องตัวจริง ตั๋วโดยสารเครื่องบิน และสำเนาหนังสือเดินทาง
 3. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ
 4. รายงานการเจ็บป่วยจากแพทย์ หรือ แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมประกันเดินทางต่างประเทศส่วนที่แพทย์ได้กรอกข้อความในส่วนของใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ได้กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย 

หมายเหตุ :  การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก ควรสำรองจ่ายทุกกรณี   หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจ่ายได้ เฉพาะกรณีผู้ป่วยใน  ให้ผู้เอาประกันภัยติดต่อขอรับคำปรึกษากับศูนย์ให้ความช่วยเหลือ MSIG Assist ที่หมายเลข +66 2039 5704

 
2. การเรียกร้องค่าสินไหมกรณีการล่าช้าของเที่ยวบิน กรณีเกิดการล่าช้าของเที่ยวบินเกินกว่า 6 ชั่วโมง

 1. ต้นฉบับแบบบฟอร์มเรียกค่าสินไหมประกันภัยเดินทางต่างประเทศที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย
 2. หลักฐานการเดินทาง เช่น บัตรขึ้นเครื่องตัวจริง ตั๋วโดยสารเครื่องบิน และสำเนาหนังสือเดินทาง
 3. จดหมายแจ้งจากสายการบินระบุถึงการล่าช้าที่เกิดขึ้น
 4. ใบเสร็จค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น เช่น เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว
 5. สลิปจากบัตรเครดิตที่ใช้ซื้อของจำเป็น
 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

3. การเรียกร้องค่าสินไหมกรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียกระเป๋าเดินทางหรือเกิดความเสียหายของกระเป๋าระหว่างเดินทาง
 1. ต้นฉบับแบบบฟอร์มเรียกค่าสินไหมประกันภัยเดินทางต่างประเทศที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย
 2. หลักฐานการเดินทาง เช่น บัตรขึ้นเครื่องตัวจริง ตั๋วโดยสารเครื่องบิน และสำเนาหนังสือเดินทาง
 3. หนังสือรับรองจากผู้มีอำนาจของโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่งนั้นๆ ในกรณีสูญเสียหรือเสียหายขณะที่กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวอยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง
 4. หนังสือรับรองการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น จากโรงแรมหรือบริษัทขนส่ง
 5. บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องที่ ที่เกิดการสูญเสียหรือเสียหาย โดยระบุรายการสิ่งของที่สูญเสียหรือเสียหายพร้อมทั้งระบุราคาของรายการนั้นๆ
 6. บันทึกแบบเรียกร้องค่าเสียหาย รายการสิ่งของที่สูญเสียหรือเสียหาย พร้อมทั้งระบุราคาของรายการนั้นๆ รวมทั้งหลักฐานแสดงราคาสิ่งของที่สูญหาย หรือเสียหาย (ถ้ามี)
 7. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

4. การเรียกร้องค่าสินไหมกรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียกระเป๋าเดินทางหรือเกิดความเสียหายของกระเป๋าระหว่างเดินทาง
 1. ต้นฉบับแบบบฟอร์มเรียกค่าสินไหมประกันภัยเดินทางต่างประเทศที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย
 2. หลักฐานการเดินทาง เช่น บัตรขึ้นเครื่องตัวจริง ตั๋วโดยสารเครื่องบิน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 3. หนังสือรับรองจากสายการบินแจ้งเหตุได้รับกระเป๋าล่าช้า
 4. รายการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นพร้อมใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ที่ระบุรายการและราคาของสินค้าที่ได้ซื้อไปเพื่อความจำเป็นนั้น
 5. สลิปจากบัตรเครดิตที่ใช้ซื้อของจำเป็น
 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 
5. การเรียกร้องค่าสินไหมกรณีอื่นๆ
 1. ต้นฉบับแบบบฟอร์มเรียกค่าสินไหมประกันภัยเดินทางต่างประเทศที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย
 2. หลักฐานการเดินทาง เช่น บัตรขึ้นเครื่องตัวจริง ตั๋วโดยสารเครื่องบิน และสำเนาหนังสือเดินทาง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 4. เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเรียกร้องสินไหม โดยท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MSIG Assist ที่หมายเลข +66 2039 5704


ขั้นตอนการพิจารณาและการชดใช้ค่าสินไหมตามประกาศ คปภ (มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2559)
 
เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและถูกต้อง ระยะเวลาการพิจารณาสินไหมประกันภัยไม่เกิน 30 วัน
 
    > ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม 15 วันนับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงข้อเสนอจากทางบริษัท
 
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
 
 หมายเหตุ: แนวทางหรือวิธีการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เอาประกัน และบริษัทฯ ในเบื้องต้นโดยทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท ซึ่งบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป
 
แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้างล่าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานและส่งกลับมาถึงเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ :
 
ฝ่ายสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 
หรือท่านสามารถสแกนเอกสารและส่งอีเมล หรือส่งแฟกซ์ มาตามรายละเอียดด้านล่าง :
 
อีเมล: Travel_PA_HealthClaims@th.msig-asia.com
 
โทรสาร: 0 2718 1502
 
หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ฉบับจริงในการเรียกร้องค่าสินไหม ให้ท่านจัดส่งผ่านทางตัวแทน นายหน้า ทางไปรษณีย์ หรือจัดส่งที่บริษัทฯ เท่านั้น
 
แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (PDF 333 KB)
 

Powered by MakeWebEasy.com